Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lord4sport.pl prowadzony jest przez Ireneusza Budzyn prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "LORD4SPORT" Ireneusz Budzyn ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerami: NIP 631-141-22-51 i REGON 240301610, adres poczty elektronicznej: sklep@lord4sport.pl, adres strony internetowej: www.lord4sport.pl, numer telefonu kontaktowego: 32-270-77-22 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Regulamin sklepu internetowego dotyczy konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyłączeniem pkt. 10 Regulaminu, który dotyczy jedynie przedsiębiorców).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedawca/usługodawca. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient/ usługobiorca wyraził zgodę. W przypadku braku podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia i braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, sprzedawca/ usługodawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


§ 1

Słowniczek pojęć zawartych w regulaminie:

1. Dzień roboczy – jest to każdy dzień poczynając od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz rejestracji – jest to formularz udostępniony na stronie sklepu internetowego dzięki, któremu możliwe jest utworzenie konta użytkownika.

3. Formularz zamówienia – jest to usługa elektroniczna, dostępna na stronie sklepu internetowego, za pomocą której możliwe jest złożenie zamówienia.

4. Klient jest to :

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

- która skutecznie zawarła umowę sprzedaży w sklepie internetowym lub która ma zamiar zawarcia umowy sprzedaży w przyszłości.

5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Konto – usługa elektroniczna, zindywidualizowany nazwą (tzw. loginem) i podanym hasłem, zbiór elementów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są informacje podane przez usługobiorcę, w tym o złożonych zamówieniach.

7. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży dostępny w sklepie internetowym,

8. Regulamin – regulamin dostępny na stronie sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy - sklep internetowy o nazwie domeny www.lord4sport.pl

10. Sprzedawca; Usługodawca – Ireneusz Budzyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "LORD4SPORT" Ireneusz Budzyn ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerami: NIP 631-141-22-51 i REGON 240301610, adres poczty elektronicznej: sklep@lord4sport.pl, adres strony internetowej: www.lord4sport.pl numer telefonu kontaktowego :_________

11. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawarta na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość, za pomocą sieci teleinformatycznej, przy użyciu sklepu internetowego.

13. Usługobiorca:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

- korzystająca z oferowanych w sklepie internetowym świadczonych usług elektronicznych.

14. Ustawa o prawach konsumenta – to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

15. Zamówienie - przejaw woli klienta zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci zawarcia umowy sprzedaży, dokonywany w szczególności przy użyciu formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

 

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Na stronach sklepu internetowego znajdują się dwie usługi elektroniczne: tzw. konto i formularz zamówienia. W celu skorzystania z usługi "konto" należy wypełnić formularz rejestracji a następnie użyć przycisku "prześlij" oraz potwierdzić zamiar stworzenia "konta", poprzez kliknięcie linku aktywującego usługę, który automatycznie przesyłany jest na podany przez użytkownika adres email. W tzw. "formularzu rejestracji" konieczne jest podanie następujących danych osobowych:imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.Za korzystanie z usługi elektronicznej "konto" nie jest pobierane żadne wynagrodzenie. Istnieje możliwość w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny skasowania "konta".W tym celu usługobiorca winien przesłać oświadczenie wyrażające wolę usunięcia "konta" (np. za pośrednictwem poczty email na adres: sklep@lord4sport.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice).

3.Dodanie pierwszego produktu do tzw. elektronicznego koszyka uruchamia korzystanie z formularza zamówienia.

4.W celu złożenia zamówienia klient winien wypełnić formularz zamówienia i kliknąć pole oznaczone "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Po wykonaniu powyższej czynności nie istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

5. Klient winien odpowiednio wypełnić formularz zamówienia podając: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: rodzaju produktu, ilości zamawianego produktu, cech indywidualnych produktu, miejsce i sposób dostawy, wybranej formy płatności. Klienci będący przedsiębiorcami winni dodatkowo podać nazwę firmy oraz numer NIP.

6. Usługa elektroniczna tzw. "formularz zamówienia" jest usługą jednorazową i nieodpłatną, świadczoną do momentu złożenia zamówienia lub do momentu rezygnacji ze składania zamówienia.

7.Usługobiorca winien podczas korzystania ze sklepu internetowego przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzać do systemu teleinformatycznego dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 

§ 3

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług elektronicznych oraz związanie z funkcjonowaniem sklepu internetowego (za wyjątkiem reklamacji produktu) może składać pisemnie na adres: ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lord4sport.pl.

2. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji klient winien podać szczegóły dotyczące reklamacji (w szczególności poprzez opisanie przedmiotu reklamacji, występujących nieprawidłowości, kierowanych żądań, danych do kontaktu itp.). Niezachowanie powyższych elementów pozostaje bez wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Zasady odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta za sprzedany produkt posiadający wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.

3. Klient może złożyć reklamację: pisemnie na adres: ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lord4sport.pl.

4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji klient winien podać szczegóły dotyczące reklamacji (w szczególności poprzez opisanie przedmiotu reklamacji, występujących nieprawidłowości, momentu powstania i wykrycia nieprawidłowości, kierowanych żądań, danych do kontaktu, dowodu zakupu itp.). Niezachowanie powyższych elementów pozostaje bez wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak reakcji ze strony sprzedawcy w terminie, o którym mowa powyższe - oznacza uznanie reklamacji jako zasadnej.

6. Sprzedawca ma prawo poprosić klienta o dostarczenie produktu na koszt klienta na adres: ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice, na inny wskazany adres lub na adres dystrybutora określony przez sprzedawcę - w celu dokonania oględzin produktu i ustosunkowania się do złożonej reklamacji lub w celu wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi

7. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się uzasadniona - sprzedawca dokona na rzecz klienta zwrotu kosztów dostarczenia produktu, w wysokości kwoty widocznej podczas składania zamówienia a gdy wysyłka była nieodpłatna, koszty dostarczenia reklamowanego produktu pokryje sprzedawca zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym na stronie internetowej www.lord4sport.pl.

8. Na wyraźne życzenie klienta, sprzedawca wyśle własnego kuriera po reklamowany produkt. Koszt powyższej usługi obciąża klienta i jest każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami.

9. Sprzedawca nie przyjmuje reklamowanego towaru, wysłanego do niego "za pobraniem".

10. W sytuacji trudności dotyczących dostarczenia produktu z uwagi na rodzaj wady, rodzaj rzeczy sprzedanej lub szczególny sposób montażu - klient winien po uzgodnieniu terminu, udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu jego lokalizacji. Czas konieczny do dokonania oględzin produktu, w miejscu jego lokalizacji nie ma wpływu na bieg terminu do ustosunkowania się do reklamacji, jak również nie narusza praw kupującego do żądania demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad, względnie do usunięciu wady zgodnie z unormowaniami ustawowymi.

 

§ 5

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w formularzu zamówień sklepu internetowego. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zamówienia, jak również przystępuje do jego realizacji. Powyższe następuje poprzez przesłanie klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej. Wiadomość, o której mowa powyżej zawiera oświadczenie o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości zawierającej, co najmniej powyższe elementy -dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

2. Wszelkie ceny towarów widoczne na stronie www.lord4sport.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W trakcie składania zamówienia (w chwili złożenia woli zawarcia umowy), klient informowany jest o wszelkich należnościach do uiszczenia, w szczególności o łącznej cenie zawierającej podatki, o kosztach dostawy i innych kosztach, a gdy ustalenie wysokości tych opłat nie jest możliwe – o obowiązku ich uiszczenia.

3. Sprzedawca utrwala, udostępnia i zabezpiecza treść zawartej umowy sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości email, o której mowa w § 5 ust. 1 regulaminu, jak również poprzez udostępnienie regulaminu na stronie internetowej sklepu, a dodatkowo utrwala i zabezpiecza treść umowy sprzedaży w odpowiednim systemie informatycznym.

 

§ 6

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera, do której doliczane są koszty pobrania. Wysyłka przedmiotu umowy za pobraniem jest możliwa po uzgodnieniu telefonicznym. W przypadku dużej wartości towaru sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 15% wartości towaru przed jego wysłaniem. W przypadku wyboru sposobu płatności "za pobraniem" sprzedawca ma prawo weryfikacji danych osoby składającej zamówienie oraz odmowy jego realizacji w przypadku gdy podany numer telefonu jest nieaktywny lub nie odpowiada.

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - Bank Millenium S.A., numer rachunku 10 1160 2202 0000 0000 9379 5841. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych przy wyborze płatności przelewem (np. kosztów pobrania). Wybór płatności przelewem korzysta z aktualnych promocji, zamieszczanych na bieżąco na stronie internetowej sprzedającego. Na życzenie kupującego, sprzedawca wystawia fakturę proforma przesyłaną za pomocą poczty email lub faxem.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym. Na terenie miast Gliwic, Wrocławia, Łodzi, Warszawy oraz Poznania istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w jednym z salonów prowadzonych przez Sprzedającego, po szczegółowym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32 270-77-22.

 

d) zakupy na raty - w tym celu kupujący winien wypełnić formularz ratalny dostępny na stronie internetowej sprzedawcy oraz uzyskać stosowną akceptację. Formularz ratalny jest dostępny na stronie głównej.

2. Termin płatności - w przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Po upływie terminów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym sprzedający zastrzega sobie prawo ponownego wystawienia przedmiotu na sprzedaż.

§ 7

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Sprzedawca dostarcza produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zakupionych produktów jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Wszelkie koszty dostawy znajdują się na stronach sklepu internetowego, a klient informowany jest o ich wysokości w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży.

4. Dostawa lub odbiór produktu może nastąpić:

a) przesyłką pocztową, przesyłką pocztową pobraniową.

b) przesyłką kurierską, przesyłką kurierską pobraniową.

c) poprzez odbiór osobisty pod adresem: ul. Pszczyńska 197 , 44-100 Gliwice w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.

5. Termin dostawy produktu wynosi do 7 dni roboczych, chyba że zastrzeżony został krótszy termin.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

7. Początek biegu terminu dostawy produktu w przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, odpowiednich organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez klienta lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Konsument winien poinformować sprzedawcę (Ireneusz Budzyn "LORD" Ireneusz Budzyn ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice, NIP 631-141-22-51, REGON 240301610, adres email: sklep@lord4sport.pl, www.lord4sport.pl, numer telefonu: 32 270 77 22) o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia woli.

3. W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@lord4sport.pl.

5. Sprzedawca w sytuacji skorzystania przez klienta z możliwości, o której mowa powyżej - prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie przez klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte podczas realizacji transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inną formę. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z w/w zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt od klienta.

10. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać sprzedawcy produkt w terminie niezwłocznym, nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

11. "LORD4SPORT" Ireneusz Budzyn akceptuje zwrot towarów, które w momencie zwrotu:

a) będą w oryginalnym i nienaruszonym (tj. nieotwartym) opakowani i w takim samym stanie, jak w chwili ich wydania Klientowi, tj. nie będą nosić śladów używania,

b) będą rozpakowane z oryginalnego opakowania (tj. zwrot towaru następuje w oryginalnym, ale otwartym opakowaniu albo bez oryginalnego opakowania) i będą nosić wyłącznie takie ślady używania, które wynikają z ich użycia w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania po rozpakowaniu i zmontowaniu. Oznacza to, że Klient ma możliwość sprawdzenia towarów w warunkach domowych, ale nie może ich używać.

12."LORD4SPORT" Ireneusz Budzyn zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości towarów, z których Klient korzystał w zakresie wykraczającym poza sposób opisany powyżej w § 9 ust. 11 lit. b (w szczególności towarów, które posiadają rysy, wgniecenia, a są konsekwencją niepoprawnego montażu lub demontażu). Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do ubiegania się o odszkodowanie jeśli zachodzi uzasadniona utrata dochodu przez sprzedawcę, która wynika z konieczności sprzedaży zwróconego towaru, jako towaru używanego.

13. Klient ponosi możliwe bezpośrednie koszty związane z odstąpieniem przez niego od umowy.

 


§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpić może bez podania przyczyny i nie skutkuje powstaniem po stronie klienta nie będącego konsumentem jakichkolwiek roszczeń względem sprzedawcy.

2. Sprzedawca może wymagać od klientów nie będących konsumentami dokonania przedpłaty w całości lub w części, bez względu na wybór formy płatności oraz zawarcie umowy sprzedaży, jak również może dokonać zmiany dostępnych sposobów płatności.

3. Od momentu wydania produktu przewoźnikowi, na klienta nie będącego konsumentem przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z produktem wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia produktu do przewozu aż do chwili jego wydania klientowi, jak również za opóźnienia związane z przewozem - sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Podmiot nie będący konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę wysłaną przy użyciu przewoźnika, w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla tego typu przesyłek. W sytuacji stwierdzenia, iż produkt został uszkodzony bądź jest niekompletny, klient nie będący konsumentem ma obowiązek dochować należytej staranności i podjąć czynności w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

5. Na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy względem usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, podlega ograniczeniu do wysokości zapłaconej ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy a usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem podlegać będą rozstrzygnięciu sądów właściwych ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Informacja dla porównywarki Ceneo - „Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep LORD oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  • Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych , obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej400 m 2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych , jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm , bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych .
  • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy .